Laboratorium 5

Wykorzystanie przetwarzania opartego o broker wiadomości

Podczas ostatniego laboratorium przećwiczyliśmy metody zrównoleglania oparte o wątki i procesy. Pozwalają one uruchamiać kod równolegle w obrębie jednego systemu.

Jedną z najpopularniejszych metod zrównoleglania pozwalającą na użycie wielu maszyn jest przetwarzanie oparte o broker wiadomości (ang. message passing). Pozwala ono na wykonywanie zadań w trybie asynchronicznym, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem do implementacji architektury opartej o mikroserwisy.

Podstawowe pojęcia

 • wiadomość - tekstowa porcja informacji przekazywana pomiędzy elementami systemu, najczęściej w formacie JSON

 • kolejka - lista wiadomości

 • producent - skrypt który generuje wiadomości i publikuje je do kolejki

 • konsument - skrypt który przetwarza wiadomości, ściągając je z kolejki

 • broker wiadomości - system zarządzający kolejkami i przesyłem wiadomości. Najpopularniejsze to RabbitMQ lub Kafka, ale istnieje wiele możliwych rozwiązań

Zalety systemów kolejkowych

 • łatwość implementacji i mniejsza szansa na popełnienienie błędów niz w podejściu ze współdzieleniem pamięci

 • działanie w trybie asynchronicznym

 • możliwość wykorzystania wielu maszyn lub klastrów

 • możliwość złączenia skryptów w różnych językach

 • enkapsulacja i izolacja zadań i zasobów

 • mnogość konfiguracji routingu (np. implementacja wzorca EventBus)

Wady systemów kolejkowych

 • narzut czasowy i zasobowy na komunikację

Message Passing w Pythonie

Najpopularniejszy broker, RabbitMQ, używa do komunikacji protokołu AMQP (ang. Asynchronous Message Queuing Protocol), który jest implementowany przez mnogość bibliotek - np. pika

Polecaną biblioteką do obsługi komunikacji opartej o wiadomości jest Celery. Jest warstwą abstrakcji nad brokerami, umożliwiając w łatwy sposób definiowanie zadań, uruchamianie workerów i kontrolę nad przepływem wiadomości w systemie. Posiada także możliwość wpięcia różnych od RabbitMQ brokerów - np. Redisa, baz SQL, Memcache czy Cassandry. Każdy z nich posiada swoje wady i zalety, jednak ich dokładne zróżnicowanie jest poza zakresem niniejszego laboratorium.

Zadanie 5.1 (4 pkt)

Przygotuj środowisko do użycia biblioteki Celery z brokerem wiadomości RabbitMQ. Zbuduj odpowiednie obrazy Dockera i zainstaluj potrzebne paczki

Stwórz task Celery który będzie zwracał losowy numer z przedziału [0; 200]

Uruchom skrypt który wygeneruje asynchronicznie 100 losowych numerów używając w/w taska

Zadanie 5.2 (5 pkt)

Stwórz task Celery, który będzie:

a) przyjmował jako parametr numer n

b) pobierał losowy artykuł z polskiej Wikipedii - dostęp pod linkiem https://pl.wikipedia.org/wiki/Special:Random. Użyj odpowiednich bibliotek do scrapowania, by uzyskać samą treść artykułu - np. Requests i BeautifulSoup

c) zwracał n-te słowo z pobranego artykułu

Zadanie 5.3 (3 pkt)

Stwórz task Celery, który będzie:

a) przyjmował jako parametr słowo

b) zapisywał je do pliku tekstowego w formie “poematu” (5 słów per linia)

Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniego mechanizmu dostępu do współdzielonego pliku (lock)!

Zadanie 5.4 (1 pkt)

Zestaw stworzone wyżej taski w jeden potok przetwarzania i uruchom go. Przeskaluj worker obsługujący task scrapujący artykuły by używał 3 instancji

Zadanie 5.5 (1 pkt)

Użyj narzędzia Flower, by monitorować pracę systemu, ilość workerów i stan kolejek

Zadanie 5.6 (2 pkt) - zadanie opcjonalne

Wykonaj ponownie zadanie 5.2, używając innego niż Python języka programowania. Języki wspierające Celery to mn. PHP, nodeJS oraz sporo eksperymentalnych klientów, np. Java.