Laboratorium 2

Podstawy wykorzystania infrastruktury chmurowej - Unix, Shell

W trakcie zajęć laboratoryjnych będziemy pracować z różnymi narzędziami stosowanymi przy przetwarzaniu danych masowych. Wykorzystamy je, aby krok po kroku zbudować rozproszoną aplikację do zbierania i przetwarzania większych wolumenów danych, pochodzących z różnych źródeł. Będziemy również wdrażać tę aplikację na produkcyjnym środowisku.

Zarówno na etapie rozwoju aplikacji, jak i jej późniejszego wdrożenia będziemy korzystać z usług chmurowych, a dokładniej z maszyn wirtualnych. Taki tryb pracy wymaga zapoznania się z podstawowymi mechanizmami w systemie Linux, który będzie używany na serwerach (maszynach wirtualnych). Jednymi z pierwszych aspektów, które poruszymy na tym laboratorium, jest obsługa powłoki (shell) Bash oraz praca z edytorami tekstowymi (tutaj: Vim).

1. Powłoka Bash

Najczęściej spotykaną powłoką w systemach z rodziny GNU/Linux jest Bash (ang. Bourne-Again Shell). Dostarcza ona wiele komend pozwalających na przeprowadzanie podstawowych operacji oraz interakcję z systemem (np. \(\texttt{cd}, \texttt{pwd}, \texttt{echo}\)).

Komendy można łączyć w większe programy, zwane w Bashu skryptami. Skrypty mają najczęściej rozszerzenie \(\texttt{.sh}\), ale jest to konwencja a nie wymaganie. Bash pozwoli uruchomić skrypt w pliku nie posiadającym żadnego rozszerzenia. Skrypty można uruchamiać na m.in. dwa sposoby:

 • bash plik.sh

 • ./plik.sh

W drugim przypadku wymagane jest dopisanie w pierwszej linii skryptu informacji jak uruchomić taki skrypt, tzw. shebang:

#!/usr/bin/env bash

lub

#!/bin/bash

Przy uruchamianiu skryptów za pomocą komendy bash plik.sh nie jest to wymagane, ale dopisywanie shebanga stanowi dobrą praktykę.

Więcej szczegółowych informacji na temat Basha można znaleźć w jego oficjalnej dokumentacji: https://www.gnu.org/software/bash/manual/bash.html

Zadanie 1.1 (1 pkt)

Napisz skrypt Bashowy, który uruchomi w tle komendę podaną jako argument do skryptu, tzn.

$ ./run-background.sh <command-to-run>

np.

$ ./run-background.sh "sleep 10"
$ ./run-background.sh "du -sh /home"

W implementacji wykorzystaj polecenie &.

Plik run-background.sh, w którym należy zaimplementować ten skrypt znajdziesz w repozytorium do tego laboratorium.

Zadanie 1.2 (1 pkt)

Napisz skrypt Bashowy, który wyszuka i zakończy działanie komendy podanej jako argument do skryptu, tzn.

$ ./kill.sh <command-to-kill>

np.

$ ./kill.sh "sleep 10"
$ ./kill.sh "du -sh /home"

W implementacji wykorzystaj jedno lub kilka z następujących poleceń: kill, killall, pidof.

Plik kill.sh, w którym należy zaimplementować ten skrypt znajdziesz w repozytorium do tego laboratorium.

Zadanie 1.3 (1 pkt)

Napisz skrypt Bashowy, który będzie filtrować dane pochodzące z losowego strumienia danych. Wykorzystaj strumień /dev/urandom oraz komendy sed lub tr. Zaimplementuj filtrowanie w taki sposób, aby zwracać tylko znaki alfanumeryczne oraz wybrane 2-3 dodatkowe znaki.

$ ./filter.sh

2. Połączenia SSH

W celu połączenia się ze zdalnym serwerem (maszyną wirtualną) najczęściej wykorzystuje się protokół SSH (ang. secure shell). Podstawowa składnia stosowana do połączenia się z maszyną to:

ssh <użytkownik>@<adres-maszyny>

W przypadku adresu maszyny możemy podać zarówno adres IP maszyny, jak i adres domeny, który wskazuje na IP maszyny.

Po wykonaniu komendy zostaniemy poproszeni o podanie hasła użytkownika na zdalnym serwerze. Bezpieczniejszą alternatywą jest wykorzystanie kluczy SSH, które możemy wskazać za pomocą argumentu -i do komendy ssh.

Wykorzystując protokół ssh możemy nie tylko połączyć się do zdalnej maszyny, ale również kopiować pliki, np. z lokalnej maszyny na zdalny serwer. Wykorzystujemy w tym celu komendę scp (ang. secure copy).

Zadanie 2.1 (2 pkt)

Napisz skrypt Bashowy, który skopiuje pliki podane jako argumenty skryptu z jednego serwera na drugi. Powinna być możliwość opcjonalnej zmiany nazwy pliku. Składnia skryptu powinna być następująca:

$ ./copy.sh <użytkownik1@IP-maszyny-źródłowej:/ścieżka/do/plików/> <użytkownik2@IP-maszyny-docelowej:/ścieżka/do/plików> <plik-1>:<nowa-nazwa-pliku-1?> <plik-2>:<nowa-nazwa-pliku-2?> ... <plik-N>:<nowa-nazwa-pliku-N?>

Przykładowe wywołanie:

$ ./copy.sh bob@192.168.0.1:/home/bob alice@192.168.0.2:/tmp/ log.txt config.yaml:configuration.yaml

Powyższe polecenie skopiuje dwa pliki z maszyny o adresie 192.168.0.1 (logując się jako użytkownik bob) z katalogu /home/bob na maszynę o adresie 192.168.0.2 (logując się jako użytkownik alice) do katalogu /tmp. Pierwszy plik - log.txt - zostanie skopiowany bez zmian, natomiast w przypadku drugiego pliku - config.yaml - nazwa pliku powinna zostać zmieniona na configuration.yaml.

Pamiętaj, aby skrypt obsługiwał zmienną liczbę nazw plików, tzn. można skopiować 1 plik, ale również 50.

3. Edytory tekstowe

W trakcie pracy na zdalnym serwerze będziemy często mieli potrzebę edycji zawartości plików tekstowych. Zamiast kopiować te pliki z serwera na lokalny komputer, edytować je lokalnie i następnie zmienione pliki z powrotem umieszczać na serwerze, możemy je edytować bezpośrednio na zdalnej maszynie. Nie będziemy mieć dostępu do aplikacji okienkowych, a jedynie będziemy w stanie wykorzystać edytory tekstowe działające w terminalu.

Popularnymi edytorami tekstu są: nano, vi oraz vim. O ile nano uchodzi za najprostszy edytor, o tyle vim oferuje największy komfort pracy. Edytor ten działa w kilku trybach:

 • tryb poleceń (ang. normal mode) - włączony domyślnie po uruchomieniu vim’a; pozwala: (a) przechodzić w pozostałe tryby, (b) poruszać się po dokumencie (strzałki lub klawisze h, j, k, l), (c) usuwać, przenosić oraz kopiować tekst,

 • tryb wprowadzania (ang. insert mode) - w ten tryb wchodzimy za pomocą klawisza i, a wychodzimy za pomocą Esc; w tym trybie możemy normalnie wprowadzać/wpisywać tekst,

 • tryb wizualny (ang. visual mode) - pozwala wybierać fragmenty tekstu i wykonywać na nich polecenia

Istnieją jeszcze dodatkowe tryby (select, command-line, ex-mode) jednak na razie je pominiemy.

Zadanie 3.1 (1 pkt)

Uruchom edytor vim na dowolnum pliku tekstowym, a następnie wykonaj poniższe polecenia:

 • znajdź podane wyrażenie w tekście

 • przejdź do podanej linii

 • podmień pojedynczy znak

 • podmień podane wyrażenie na inne

 • zapisz zmiany

 • wyjdź z vim’a (na dwa sposoby)

Zadanie to przećwicz wybierając sobie dowolne wyrażenia, znaki i linie w tekście, przy czym podczas oddawania zadania prowadzący poda własne przykłady.