Laboratorium 4

Ewaluacja metod zrównoleglania zadań - Python, wątki i procesy

W trakcie trzeciego wykładu wspominaliśmy o tym, że z perspektywy programisty mamy kilka sposobów zrównoleglania obliczeń. Głównie są to wątki i procesy. Staramy się używać wątków m.in. ze względu na krótszy czas tworzenia oraz współdzieloną pamięć, której nie mamy bezpośrednio dostępnej w procesach. Tworzenie procesu jest również bardziej czasochłonne, ponieważ wymaga ono większej interakcji z jądrem systemowym oraz utworzenia kopii przestrzeni pamięci.

Przez wiele lat używanie wątków w Pythonie nie było polecaną metodą ze względu na tzw. Global Interpreter Lock (GIL). Implementacja Pythona wymagała, aby w danym momencie tylko jeden wątek na raz miał dostęp do GILa. Takie założenie powoduje, że zrównoleglanie za pomocą wątków było wolniejsze niż za pomocą procesów.

W trakcie obecnego laboratorium będziemy porównywać czasy działania różnych metod zrównoleglania i przyspieszania obliczeń w języku Python. Zaimplementujemy kilka wersji modelu regresji liniowej.

Zadanie 4.1. (1 pkt)

W pliku scripts/generate_data.py zaimplementuj funkcję generate_data(), która wygeneruje zadaną liczbę num_samples próbek danych. Każda próbka \((x_i, y_i)\) powinna być opisana przez dwie liczby rzeczywiste, które są ze sobą związane poprzez wybraną funkcję liniową, np. \(y_i = 2x_i + 5\) (lub inną klasę funkcji, którą dopasować za pomocą regresji liniowej).

Następnie zaimplementuj funkcję main() w taki sposób, aby wywołanie skryptu:

$ python3 scripts/generate_data.py --num-samples <num-samples> --out-dir </path/to/datasets/>

wygenerowało zbiór danych składający się z <num-samples> instancji i zapisało w katalogu </path/to/datasets/> plik o nazwie <num-samples>.pkl (bądź innym rozszerzeniu).

Zadanie 4.2. (4 pkt)

Zaimplementuj model regresji liniowej na 4 sposoby:

 • lr/lr_seq.py - implementacja wykorzystująca sekwencyjne obliczenia (bez używania zewnętrznych bibliotek (typu NumPy, SciPy); kod ten będzie używany jako metoda referencyjna,

 • lr/lr_np.py - implementacja obliczająca współczynniki regresji liniowej za pomocą biblioteki NumPy,

 • lr/lr_thread.py - implementacja dzieląca dane na mniejsze paczki (ang. batch), obliczająca równolegle (za pomocą wątków) pośrednie wartości i agregująca je do końcowego wyliczenia współczynników regresji,

 • lr/lr_proc.py - implementacja jak w przypadku lr/lr_thread.py, ale wykorzystująca procesy zamiast wątków.

Zadanie 4.3. (5 pkt)

Uzupełnij implementację skryptu scripts/run_experiments.py:

 • wczytaj zbiory danych z katalogu podanego w wywołaniu skryptu,

 • uruchom każdą z zaimplementowanych wersji regresji liniowej na każdym ze zbiorów danych, pamiętając o odpowiednim sposobie pomiaru czasu oraz kilkukrotnym powtórzeniu pomiarów

 • zbierz wyniki i zapisz je w pliku JSON (data/time_measurements.json)

 • wygeneruj wykres pozwalający porównać szybkość działania każdej metody (data/comparison.png)

 • wygeneruj wykres zależności liczby wątków / procesów a czasu działania skryptu (data/scaling.png)

Zadanie 4.4. (1 pkt)

Napisz skrypt Bashowy (run_all.sh), który:

 • wygeneruje kilka zbiorów danych o różnej liczbie instancji

 • uruchomi eksperymenty

Zadanie 4.5 (1 pkt)

Zapewnij, że zaimplementowany kod spełnia podstawowe warunki pod względem:

 • jakości kodu tox -e pep8

 • testów jednostkowych dot. modeli regresji liniowej tox -e unit