-

Na licencji Pixabay

L3: Narzędzia zarządzania eksperymentami

W ramach materiałów zajmiemy się zagadnieniem analizy nacechowania wypowiedzi, dla którego zbudujemy potok przetwarzania dla tego zadania oraz wykorzystamy narzędzia do zarządzania eksperymentami: DVC oraz MLFlow. Na potrzeby laboratorium tym razem wykorzystamy zbiór clarin-pl/polemo2, który jest również udostępniony na repozytorium huggingface. Zbiór polemo2 jest przeznaczony do analizy nacechowania wypowiedzi zawiera 8216 recenzji napisanych w języku polskim pochodzących z różnych domen: hotels (tripadvisor.com), medicine (znanylekarz.com), school (polwro.pl), products (ceneo.pl). Do rencenzji przypisano cztery klasy nacechowania wypowiedzi:

 • zero - neutralna

 • minus - negatywna

 • plus - pozytywna

 • amb - nieokreślona

DVC

DVC można najkrócej opisać jako system kontroli wersji dla danych lub jako git dla danych i modeli. Jest to narzędzie o otwartych źródłach, które pozwala nam m.in.:

 • wersjonować dane i modele (do śledzenia wersji plików lub folderów dvc wykorzystuje sumy kontrolne md5)

 • zarządzać potokami przetwarzania i zapewnia interfejs do śledzenia metryk

 • przesyłać dane na zewnetrzne serwery oraz zarządzać nimi lokalnie

Important

DVC jest dalej w trakcie rozwoju, dlatego poniższa instrukcja ogranicza się do zastosowania DVC w wersji 2.x. Nowsze wersje biblioteki np. 3.x, mogą wprowadzić duże zmiany do poszczególnych funkcjonalności. Najnowsza wersja dokumentacji jest dostępna pod adresem https://dvc.org/doc

Instalacja

DVC możemy najprościej zainstalować poprzez menadżera paczek pip

pip install dvc

Dodatkowo do obsługi zewnętrzych serwerów wymaga zainstalowania dodatkowych zależności. Wspierane konfiguracje to s3, gs, azure, oss, ssh lub all - instaluje wszystkie opcjonalne zależności. Jeżeli chcemy zainstalować dodatkowe zależności np. dla s3, polecenie przyjmie następującą postać:

pip install dvc[s3]

W ramach materiałów nie będziemy wykorzystywać zewnętrznego serwera, dlatego wystarczy nam podstawowa wersja.

Important

Poniższa instrukcja dotyczy wykorzystania DVC w wersji 2.0 i została przetestowana z wykorzystaniem wersji 2.1.0

Inicjalizacja repozytorium dvc

Inicjalizacja repozytorium dvc występuję z wykorzystaniem komendy dvc init, przechodząc do głównego katalogu projektu.

$ dvc init

Initialized DVC repository.

You can now commit the changes to git.

+---------------------------------------------------------------------+
|                                   |
|    DVC has enabled anonymous aggregate usage analytics.     |
|   Read the analytics documentation (and how to opt-out) here:   |
|       <https://dvc.org/doc/user-guide/analytics>       |
|                                   |
+---------------------------------------------------------------------+

What's next?
------------
- Check out the documentation: <https://dvc.org/doc>
- Get help and share ideas: <https://dvc.org/chat>
- Star us on GitHub: <https://github.com/iterative/dvc>

Important

dvc init domyślnie wykonuje inicjalizację w głównym folderze, jeżeli chcemy umieścić go poza głównym folderem musimy skorzystać z flagi --subdir, jednak zazwyczaj nie jest to potrzebne. Pełną listę konfiguracji komendy dvc init znajdziemy w dokumentacji. LINK

Sprawdźmy, jakie pliki są śledzone przez git.

$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
 (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

    new file:  .dvc/.gitignore
    new file:  .dvc/config
    new file:  .dvc/plots/confusion.json
    new file:  .dvc/plots/confusion_normalized.json
    new file:  .dvc/plots/default.json
    new file:  .dvc/plots/linear.json
    new file:  .dvc/plots/scatter.json
    new file:  .dvc/plots/smooth.json
    new file:  .dvcignore

Pliki trackowane przez repozytorium git

 • .dvc/.gitignore - Deklaracja plików/folderów, które mają nie być trackowane przez gita

 • .dvc/config - Konfiguracja dvc, tutaj umieszczana jest np. konfiguracja zewnętrznego serwera

 • .dvc/plots/*.json - Szablony dla wykresów udostępnianych przez dvc. Więcej informacji: [LINK]

 • .dvcignore - Deklaracja plików/folderów, która mają nie być trackowane przez dvc

Pliki nietrackowane przez git:

 • .dvc/cache/ - Folder cache, tutaj zawierają się lokalne pliki repozytorium. Więcej informacji: [LINK]

 • .dvc/tmp/ - Pliki tymczasowe

Szczegółowy opis plików znajduje się pod adresem: [LINK]

Dodanie pierwszego etapu potoku przetwarzania do DVC

Przygotowanie skryptu

Najpierw zaczniemy od przygotowania skryptu do pobrania zbioru danych. Konfigurację dla tego skryptu umieścimy w zewnętrzntym pliku params.yaml w głównym katalogu. Parametrami skryptu będą domeny dla danego podziału danych (train, dev i test) oraz typ tekstów (zdania lub pełne recenzje). Działanie tego skryptu będzie polegać na pobraniu odpowiedniej konfiguracji zbioru danych z repozytorium i jego transformacja go do prostszego formatu. Przetworzony plik umieśćmy w folderze data/

scripts/download_data.py


import pickle

import datasets
import yaml


def main():
  with open("params.yaml", "r") as f:
    cfg = yaml.safe_load(f)

  dataset = datasets.load_dataset(
    "clarin-pl/polemo2-official", **cfg["download_data"]
  )

  dataset = {
    "train": (dataset["train"]["text"], dataset["train"]["target"]),
    "validation": (dataset["validation"]["text"], dataset["validation"]["target"]),
    "test": (dataset["test"]["text"], dataset["test"]["target"]),
  }

  with open("data/dataset.pkl", "wb") as f:
    pickle.dump(obj=dataset, file=f)


main()

Jako domyślną konfigurację wykorzystajmy recenzje pochodzące z hoteli i zdania.

params.yaml

download_data:
 train_domains:
  - hotels
 dev_domains:
  - hotels
 test_domains:
  - hotels
 text_cfg: sentence

Dodanie skryptu do DVC

Etapy przetwarzania dodajemy do potoku za pomocą komendy dvc run [LINK] lub dvc stage add [LINK].

Głównymi elementami danego etapu definiowanego w dvc są:

 • zależności etapu (dane wejściowe, skrypty pythonowe etc.), definiowane za pomocą parametru -d

 • parametry (w celu śledzenia zmian), definiowane za pomocą parametru -p

 • pliki wyjściowe, definiowane za pomocą parametru -o

 • skrypt który będziemy wykonywać podawany na końcu polecania w naszym przypadku będzie to python3 scripts/download_data.py

Wróćmy do naszego skryptu pobierającego zbiór danych. Nazwę etapu przypisujemy za pomocą parametru -n.

Important

Etapy w dvc podczas dodawania za pomocą dvc run są automatycznie wykonywane, aby zmienić to zachowanie musimy dodać flagę --no-exec lub możemy wykorzystać polecenie dvc stage add

Zdefiniujmy teraz elementy etapu:

 • Zależności:

  • Skrypt scripts/download_data.py

 • Parametry:

  • train_domains

  • test_domains

  • dev_domains

  • text_cfg

 • Wyjście:

  • Plik data/dataset.pkl

 • Skrypt do wykonania: PYTHONPATH=. python3 scripts/download_data.py

Zbierzmy teraz wszystko w ramach polecenia i wykonajmy je.

$ dvc run \
  -n download_data \
  -d scripts/download_data.py \
  -o data/dataset.pkl \
  -p download_data.train_domains \
  -p download_data.dev_domains \
  -p download_data.test_domains \
  -p download_data.text_cfg \
  --no-exec \
  PYTHONPATH=. python3 scripts/download_data.py

Creating 'dvc.yaml'                          
Adding stage 'download_data' in 'dvc.yaml'

To track the changes with git, run:

    git add data/.gitignore dvc.yaml

Important

Przy pracy z repozytorium DVC szczególną uwagę należy zwrócić na pliki .gitignore generowane podczas dodawania następnych etapów. Pozwala to uniknąć dodania nieporządanych plików do repozytorium git.

Important

Plik params.yaml umieszczony w głównym katalogu repozytorium lub w odpowiednim podfolderze, jeżeli dvc było inicjalizowane z flagą –subdir jest domyślną ścieżką do definicji parametrów w dvc. Pozwala to na odwoływanie się do parametrów umieszczonych w tym pliku bezpośrednio. Jeżeli nasza konfiguracja byłaby w innej lokalizacji np. w configs/download_data.yaml musielibyśmy ją podać. Przykładowa dekleracja parametru miałaby wtedy postać -p configs/download_data.yaml:train_domains

Wszystkie elementy potoku przetwarzania są definiowane w pliku dvc.yaml. Spójrzmy na jego sygnaturę w tym momencie.

dvc.yaml

stages:
 download_data:
  cmd: PYTHONPATH=. python3 scripts/download_data.py
  deps:
  - scripts/download_data.py
  params:
  - download_data.dev_domains
  - download_data.test_domains
  - download_data.text_cfg
  - download_data.train_domains
  outs:
  - data/dataset.pkl

Hint

Kolejne etapy możemy również dodawać lub edytować bezpośrednio modyfikąc plik dvc.yaml. Jednak wtedy musimy sami zadbać o poprawność definicji oraz o zarządzanie plikami `.gitignore

Sprawdzenie statusu potoku

Stan potoku możemy sprawdzić za pomocą polecenia dvc status. Daje nam to pogląd na zmiany, które występują w naszym potoku.

$ dvc status

download_data:                            
    changed deps:
        modified:      scripts/download_data.py
        params.yaml:
            new:        download_data.dev_domains
            new:        download_data.test_domains
            new:        download_data.text_cfg
            new:        download_data.train_domains
    changed outs:
        deleted:      data/dataset.pkl

W tym przypadku dvc status pokazuje nam w naszym etapie download_data tutaj zmiany zarówno w zależnościach, parametrach jak i w pliku wyjściowym.

Wykonywanie etapów

Do wykonania etapu lub etapów służy polecenie dvc repro. Domyślna konfiguracja polecenia dvc repro oznacza przejrzenie całego potoku i wykonanie tylko tych etapów w których wykryto zmiany. Możemy również wykonać jeden etap lub wybraną część potoku przekazując nazwy etapów. Pełna dokumentacja: [LINK]

Przydatne parametry:

 • --dry - pozwala podejrzeć które etapy mają byc wykonane

 • -f - wymuszenie wykonania wszystkich lub wybranych potoków, nawet jeżeli dvc nie reportuje zmian

 • -s - wykonanie pojedynczego etapu z pominięciem poprzednich, nawet jeżeli dvc reportuje zmiany

Wykonujmy teraz reprodukcję potoku

$ dvc repro

Running stage 'download_data':                    
> PYTHONPATH=. python3 scripts/download_data.py
Using custom data configuration default-d3f574c876938804
Reusing dataset pol_emo2
Generating lock file 'dvc.lock'                    
Updating lock file 'dvc.lock'

To track the changes with git, run:

    git add dvc.lock
Use `dvc push` to send your updates to remote storage.

Stan potoku jest zapisywany w pliku dvc.lock

schema: '2.0'
stages:
 download_data:
  cmd: PYTHONPATH=. python3 scripts/download_data.py
  deps:
  - path: scripts/download_data.py
   md5: 79bddadefd2d6422e47f5b9190b1e26e
   size: 585
  params:
   params.yaml:
    download_data.dev_domains:
    - hotels
    download_data.test_domains:
    - hotels
    download_data.text_cfg: sentence
    download_data.train_domains:
    - hotels
  outs:
  - path: data/dataset.pkl
   md5: 5bd49b39290147a1cfd193b4356890d0
   size: 2524424

Wysyłanie i pobieranie danych z dvc

Important

Wymaga konfiguracji serwera zewnętrznego. Więcej szczegółów na temat konfiguracji serwera: [LINK]

Pliki śledzone przez dvc takie jak np. pliki wyjściowe możemy przesyłać na zewnętrzny serwer za pomocą polecenia dvc push, a pobierać lokalnie za pomocą komendy dvc pull. Podobnie jak w przypadku dvc repro zakres operacji push i pull obejmuje domyślnie cały potok lub jego wybraną część poprzez przekazanie nazw(y) etapów jako argumentu polecenia.

Kolejne etapy przetwarzania

Dodajmy teraz kolejne etapy przetwarzania extract_features i evaluate_model. Odpowiednie parametry zostały dodane do pliku params.yaml.

extract_features dodamy podobnie jak wcześniej download_data

$ dvc run \
  -n extract_features \
  -d scripts/extract_features.py \
  -d data/dataset.pkl \
  -o data/featurized.pkl \
  --no-exec \
  PYTHONPATH=. python3 scripts/extract_features.py
  
Adding stage 'extract_features' in 'dvc.yaml'             

To track the changes with git, run:

    git add dvc.yaml data/.gitignore

W przypadku evaluate_model dodamy mechanizm śledzenie metryk. Pełny opis jest dostępny pod adresem [LINK]. Metryki specyfikuje się za pomocą flagi -M. Obecnie wspierany jest format json, toml lub yaml.

$ dvc run \
  -n evaluate_model \
  -d scripts/evaluate_model.py \
  -d data/featurized.pkl \
  -M data/results.json \
  -p evaluate_model.random_state \
  -p evaluate_model.max_iter \
  --no-exec \
  PYTHONPATH=. python3 scripts/evaluate_model.py

Adding stage 'evaluate_model' in 'dvc.yaml'              

To track the changes with git, run:

    git add dvc.yaml

Zreprodukujmy teraz cały potok

$ dvc repro

Stage 'download_data' didn't change, skipping             
Running stage 'extract_features':
> PYTHONPATH=. python3 scripts/extract_features.py
Updating lock file 'dvc.lock'                     

Running stage 'evaluate_model':
> PYTHONPATH=. python3 scripts/evaluate_model.py
Updating lock file 'dvc.lock'                     

To track the changes with git, run:

    git add dvc.lock
Use `dvc push` to send your updates to remote storage.

Przeglądanie potoku przetwarzania, parametrów i metryk

Mając już zdefiniowany potok przetwarzania możemy go zwizualizować w konsoli za pomocą komendy dvc dag [LINK]

$ dvc dag

 +---------------+ 
 | download_data | 
 +---------------+ 
     *     
     *     
     *     
+------------------+ 
| extract_features | 
+------------------+ 
     *     
     *     
     *     
 +----------------+ 
 | evaluate_model | 
 +----------------+ 

Możemy również śledzić graph zależności pomiędzy wyjściami za pomocą flagi --outs

$ dvc dag --outs

 +------------------+  
 | data/dataset.pkl |  
 +------------------+  
      *      
      *      
      *      
+---------------------+ 
| data/featurized.pkl | 
+---------------------+ 
      *      
      *      
      *      
 +-------------------+  
 | data/results.json |  
 +-------------------+  

Listę etapów możemy podejrzeć za pomocą polecenia dvc stage list [LINK]

$ dvc stage list
download_data   Outputs data/dataset.pkl
extract_features Outputs data/featurized.pkl
evaluate_model  Reports data/results.json

Metryki możemy teraz wyświetlić bezpośrednio z konsoli za pomocą komendy dvc metrics show [LINK]

$ dvc metrics show
Path        accuracy  f1-score                
data/results.json 0.74165   0.67661

Parametry możemy wyświetlić za pomocą dvc params diff --all [LINK]

$ dvc params diff --all

Path     Param            Old     New       
params.yaml download_data.dev_domains  ['hotels'] ['hotels']
params.yaml download_data.test_domains  ['hotels'] ['hotels']
params.yaml download_data.text_cfg    sentence  sentence
params.yaml download_data.train_domains ['hotels'] ['hotels']
params.yaml evaluate_model.max_iter   200     200
params.yaml evaluate_model.random_state 441     441

Wprowadzanie tymczasowych zmian

Czasami potrzebujemy wprowadzić szybkie zmiany, ale niekoniecznie chcemy je przesłać później na repozytorium. W celu ćwiczenia zmieńmy parametry download_data.text_cfg na text oraz evaluate_model.max_iter na 50.

Zmiany możemy sprawdzić za również za pomocą dvc params diff.

$ dvc params diff

Path     Param          Old    New          
params.yaml download_data.text_cfg  sentence text
params.yaml evaluate_model.max_iter 200    50

Zamiast wszystkich elementów, polecenie teraz wyświetla nam tylko te w których dokonana byłą zmiana.

Parametry się zgadzają, dokonajmy reprodukcji całego potoku za pomocą dvc repro. Zmiany wymagają wykonania całego potoku od nowa.

Po wykonaniu się wszystkich elementu potoku, możemy sprawdzić zmiany.ożemy sprawdzić jak zmieniły się metryki do tego wykorzystamy polecenia dvc metrics diff

$ dvc metrics diff

Path        Metric  Old   New   Change         
data/results.json accuracy 0.74165 0.81013 0.06848
data/results.json f1-score 0.67661 0.80187 0.12526

Czas na cofnięcie zmian, zacznijmy od odrzucenia zmian w repozytorium git, zmienione pliki to results.json, params.yaml i dvc.lock.

$ git restore .

Teraz zostaje nam cofnięcie zmian w plikach dvc do tego wykorzystamy komendę checkout, która działa w podobny sposób jak git checkout. Przydatna jest również w sytuacji, kiedy przełączamy się pomiędzy różnymi branchami.

$ dvc checkout

Inne przydatne komendy DVC

 • dvc add - Pozwala na śledzenie pliku / folderu poprzez utworzenie pliku {nazwa_pliku}.dvc.
  Przykład

$ dvc add data/

data.dvc

outs:
- md5: 48c6715169a5ed3b78e278f5f2c6055e.dir
 size: 57675468
 nfiles: 9
 path: data
 • dvc commit - Pozwala uaktalnić stan danego etapu. dvc commit jest szczególnie przydatny w sytuacjach:

  • Kiedy wprowadziliśmy zmiany w zależnościach etapu, które nie mają wpływu na pliki wyjściowe etapu

  • Kiedy wykonaliśmy skrypt danego etapu z pominięciem polecenia dvc repro

 • dvc remove - Usuwa dany etap

Kod do części I

Rozwiązanie części I znajduje się pod adresem: [LINK]

MLFlow

MLFlow jest również dedykowanym narzędziem do zarządzania eksperymentami. Jego funkcjonalnośc obejmuje następujące moduły:

Dokumentacja: [LINK]

W ramach zajęć skupimy się na module MLFlow Tracking

Instalacja

Biblioteka mlflow również możemy zainstalować za pomocą menadżera paczek

pip install mlflow

MLFlow Tracking

Moduł jest oparty o monitorowanie przebiegów uczenia (ang. runs), które opcjonalnie możemy grupować w eksperymenty.

W ramach pojedynczego przebiegu zbierane są takie komponenty jak:

 • Wersja kodu (aktualny hash commitu z gita)

 • Czas rozpoczęcia i zakończenia przebiegu

 • Źródło uruchomienia np. nazwa skryptu do uczenia

 • Parametry

 • Metryki

 • Artefakty - pliki wyjściowe w dowolnym formacie, można logować obrazy, wykresy, modele itp.

Do logowania eksperymenty potrzebujemy zdefiniowania dwóch magazynów danych:

 • backend store - przechowuje dane dotyczące ekspetymentów (przebiegi, parametry, metryki, tagi, metadane itp.)
  Wspierane typy magazynów danych:

  • lokalna ścieżka

  • baza danych: mysql, mssql, sqlite lub postgresql

 • artifact store - przechowuje artefakty (pliki, modele, wykresy, obrazy itp.) Wspierane typy magazynów danych: lokalna ścieżka, Amazon S3, Azure Blob Storage, Google Cloud Storage, serwer FTP i SFTP, NFS i HDFS

Więcej informacji na temat magazynów danych mlflow: [LINK]

Ustawienia potrzebne do relizacji laboratorium

W ramach laboratorium wykorzystamy baze danych sqllite, a artefakty będziemy logować do folderu artifacts

Uruchomienie serwera do śledzenia przebiegów uczenia

Pierwszym krokiem, który musimy zdefiniować jest uruchomienie serwera, który będzie nam obsługiwał proces śledzenia przebiegów uczenia. Do tego wykorzystamy komendę mlflow server. Aplikacja domyślnie uruchamia się na porcie 5000. Szczegółowa dokumentacja: [LINK]

$ mlflow server --backend-store-uri sqlite:///mlflow.db --default-artifact-root ./artifacts --host 0.0.0.0  
  

Następnym krokiem jest przekazanie adresu serwisu do śledzenia do biblioteki mlflow. Możemy umieścić bezpośrednie odwołanie w kodzie:

mlflow.set_tracking_uri("http://localhost:5000")

lub za pomocą zmiennej środowiskowej

MLFLOW_TRACKING_URI=http://localhost:5000

Monitorowanie przebiegów uczenia

Nowy przebieg tworzymy za pomocą metody mlflow.start_run(). Najprościej jest umieścić go w ramach bloku kodu with.


with mlflow.start_run():
  ...

Automatyczne logowanie

MLflow dostarcza moduły, które pozwolają automatycznie logować parametry, sam model oraz metryki, odbywa się to za pomocą metody autolog(). Metoda autolog() musi być wywołana przed rozpocząciem procesu uczenia.

Important

Funkcjanolność związana z autologowaniem za pomocą metody autolog() jest w fazie eksperymentalnej i zależy od wykorzystywanej biblioteki.

Autolog obecnie nie wspiera automatycznego wykrywania modelu, musimy zaimportować odpowiedni moduł przeznaczony dla naszego modelu. W naszym przypadku będzie to sklearn. mlflow.sklearn.autolog().

Szczegóły dotyczące autologowania i lista obecnie wspieranych bibliotek znajduję się pod linkiem: [LINK]

Autolog w przypadku sklearn loguje metryki wyłącznie dla danych uczących dla danych testowych lub walidacyjnych również to wykonać. Do tego wykorzystamy funkcję mlflow.sklearn.eval_and_log_metrics

Ręczne logowanie

 • Logowanie parametrów: mlflow.log_param lub mlflow.log_params
  Przykłady:

  • mlflow.log_param("train_domains", cfg["download_data"]["train_domains"])

  • mlflow.log_params(cfg["download_data"])

 • Logowanie metryk mlflow.log_metric lub mlflow.log_metrics
  Przykłady:

  • mlflow.log_metric("accuracy", metrics["accuracy"])

  • mlflow.log_metrics(metrics=metrics)

 • Logowanie wykresów mlflow.log_figure Przykłady:

  • mlflow.log_figure(fig, artifact_file="metrics.png")

 • Logowanie modeli mlflow.{moduł_wykorzystywanej_biblioteki}.log_model Przykłady:

  • mlflow.sklearn.log_model(clf, "model", registered_model_name="LogisticRegression")

Dodanie MLFlow do skryptu

Dodajmy teraz obsługę mlflow do wcześniej przygotowane skryptu evaluate_model.

Elementy, które będziemy logować:

 • autologowanie

 • logowanie parametru train_domains i test_domains

 • logowanie metryk accuracy i macro f1-score

 • logowanie wykresu przedstawiającego metryki precision, recall, f1-score per klasa

Bazowa wersja skryptu evaluate_model

import json
import pickle

import yaml
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import classification_report


def main():
  with open("data/featurized.pkl", "rb") as f:
    dataset = pickle.load(f)

  with open("params.yaml", "r") as f:
    cfg = yaml.safe_load(f)

  clf = LogisticRegression(**cfg["evaluate_model"])
  clf.fit(dataset["train"]["X"], dataset["train"]["y"])

  y_pred = clf.predict(dataset["test"]["X"])

  report = classification_report(
    y_pred=y_pred, y_true=dataset["test"]["y"], output_dict=True
  )

  metrics = {
    "accuracy": report["accuracy"],
    "f1-score": report["macro avg"]["f1-score"],
  }
  with open("data/results.json", "w") as f:
    json.dump(obj=metrics, fp=f)


main()

Kod po dodaniu obsługi mlflow

import json
import pickle
+ from typing import Dict, Any, List

+ import matplotlib.pyplot as plt
+ import mlflow
+ import pandas as pd
+ import seaborn as sns
import yaml
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import classification_report


+ def plot_metrics_per_class(report: Dict[str, Any], labels: List[str]):
+  report = pd.DataFrame(
+    [
+      {
+        "class": labels[class_id],
+        "metric": metric,
+        "value": report[str(class_id)][metric],
+      }
+      for class_id in range(len(labels))
+      for metric in ["precision", "recall", "f1-score"]
+    ]
+  )
+
+  sns.barplot(data=report, x="class", y="value", hue="metric")
+
+  plt.title("Metrics per class")
+  fig = plt.gcf()
+  return fig


def main():
  with open("data/featurized.pkl", "rb") as f:
    dataset = pickle.load(f)

  with open("params.yaml", "r") as f:
    cfg = yaml.safe_load(f)

+  mlflow.set_tracking_uri("http://localhost:5100")

+  with mlflow.start_run():
+    mlflow.sklearn.autolog()

    clf = LogisticRegression(**cfg["evaluate_model"])
    clf.fit(dataset["train"]["X"], dataset["train"]["y"])

    y_pred = clf.predict(dataset["test"]["X"])

    report = classification_report(
      y_pred=y_pred,
      y_true=dataset["test"]["y"],
      output_dict=True,
    )
    metrics = {
      "accuracy": report["accuracy"],
      "f1-score": report["macro avg"]["f1-score"],
    }

+    fig = plot_metrics_per_class(report, labels=dataset["labels"])
+    mlflow.log_params(cfg["download_data"])
+    mlflow.log_metrics(metrics=metrics)
+    mlflow.sklearn.eval_and_log_metrics(
+      clf, X=dataset["test"]["X"], y_true=dataset["test"]["y"], prefix="test_"
+    )
+    mlflow.log_figure(fig, artifact_file="metrics.png")

  with open("data/results.json", "w") as f:
    json.dump(obj=metrics, fp=f)


main()

Kod do części II

Pełny kod pokrywający część II znajduje się pod adresem: [LINK]

Eksperymenty w DVC 2.0

Ostatnim omawianym elementem jest definiowanie eksperymentów w ramach DVC w wersji 2.0 Eksperymenty oparte są o moduł dvc exp pozwalają na łatwą zmianę konfiguracji potoku przetwarzania oraz umożliwiają definicję kilku konfiguracji. Aktualny opis interfejsu experiments znajduje się pod adresem [LINK]

Eksperymenty są uruchamiane za pomocą komendy dvc exp run [LINK] zmienione parametry podajemy za pomocą flagi -S.

Zmieńmy teraz liczbę iteracji na 50.

$ dvc exp run -S evaluate_model.max_iter=50

...

Reproduced experiment(s): exp-b605e
Experiment results have been applied to your workspace.

To promote an experiment to a Git branch run:

    dvc exp branch <exp>

Teraz możemy podejrzeć zmainę metryk za pomocą dvc exp diff

$ dvc exp diff

Path        Metric  Value  Change
data/results.json accuracy 0.73964 -0.0020121
data/results.json f1-score 0.66816 -0.0084543

Path     Param          Value  Change
params.yaml evaluate_model.max_iter 50    -150

Alternatywnie możemy zdefiniować kolejkę eksperymentów i dopiero później je wykonać. Dodajmy teraz inne konfigurację. W celu zakolejkowania eksperymentu wykorzystujemy flagę --queue.

$ dvc exp run --queue -S evaluate_model.max_iter=300 -S download_data.train_domains="[hotels,medicine]" 
Queued experiment 'dd51be5' for future execution. 
$ dvc exp run --queue -S evaluate_model.max_iter=300 -S download_data.train_domains="[medicine,products]" 
Queued experiment '9887d0f' for future execution. 
$ dvc exp run --queue -S evaluate_model.max_iter=300 -S download_data.train_domains="[all]"
Queued experiment 'db4350f' for future execution. 

Uruchumienie eksperymentów

$ dvc exp run --run-all 

Podsumowanie wyników eksperymentów możemy uzyskać za pomocą polecenia dvc exp show [LINK]

$ dvc exp show

Możemy ograniczyć listę wyświetlanych kolumn przez polecenie dvc exp show poprzez zignorowanie czasu wykonania eksperymentu (flaga --no-timestamp), wyspecifikowanie parametrów na których nam zależy (flaga --include-params)

$ dvc exp show --no-timestamp --include-params download_data.train_domains,evaluate_model.max_iter

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ Experiment       ┃ accuracy ┃ f1-score ┃ download_data.train_domains ┃ evaluate_model.max_iter ┃
┡━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┩
│ workspace        │ 0.74165 │ 0.67661 │ ['hotels']         │ 200           │
│ main          │ 0.74165 │ 0.67661 │ ['hotels']         │ 200           │
│ ├── 3080e90 [exp-58a4b] │ 0.72716 │ 0.66199 │ ['hotels', 'medicine']   │ 300           │
│ ├── 6846c4f [exp-410e9] │ 0.57223 │ 0.51545 │ ['medicine', 'products']  │ 300           │
│ └── 72921d1 [exp-dd6cb] │ 0.73119 │ 0.6675  │ ['all']           │ 300           │
└─────────────────────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────┘

Wyświetlanie listy eksperymentów

$ dvc exp list
main:                                 
    exp-58a4b
    exp-410e9
    exp-dd6cb

Możemy teraz wybrać najlepszy eksperyment, akurat w tym przypadku żaden z przeprowadzonych eksperymentów nie okazał się lepszy od konfiguracji zastosowanej na głównym branchu. Więc pozostawimy bez zmian. Ale jeżeli chcielibyśmy zaaktualizować potok na bazie któregoś z przeprowadzonych elementów możemy wykorzystać komendę dvc exp apply podając identyfikator eksperymentu

Do usunięcia eksperymentu służy komenda dvc remove, możemy również usunąć stare eksperymenty za pomocą dvc exp gc --workspace, dodatkowo aby wyczyścić pamięc podręczną musimy również wykonać polecenie dvc gc