Logo kursu
Na licencji Pixabay

L2: Podstawowe biblioteki do odkrywania wiedzy

Efekty kształcenia laboratorium


 • dowiesz się, jakie są podstawowe i najczęściej używane biblioteki do pracy z danymi

 • poznasz podstawy biblioteki Numpy

 • poznasz podstawy biblioteki Pandas

 • poznasz podstawy biblioteki Matplotlib

Podstawowe biblioteki w warsztacie Data Science

Biblioteka

Zastosowanie

Sensowne alternatywy

Numpy

szybkie operacje macierzowe

-

SciPy

zaawansowana metematyka i statystyka

-

Pandas

eksploracja i analiza zbiorów danych

-

Matplotlib

wizualizacja danych

Seaborn, Plotly, Bokeh

Scikit-learn

preprocessing danych i uczenie maszynowe

-

Keras

sieci neuronowe i uczenie głębokie

TensorFlow, PyTorch

Scrapy

scrapowanie stron www

BeautifulSoup









Numpy

Numpy jest podstawową biblioteką do operacji na macierzach - ich przechowywania, transformacji, zastosowań w algebrze, statystyce itd. Stała się podstawą przetwarzania danych w środowisku Pythona - na niej bazują pozostałe biblioteki, jak Pandas, SciPy czy Scikit-learn.

Dzięki implementacji w C oraz intensywnie używanej wektoryzacji, operacje są niezwykle szybkie.

Instalacja

Numpy instalujemy przy pomocy pip:

pip install numpy

ndarray

Podstawowym typem danych w Numpy jest ndarray - ang. N-dimentional array (tablica N-wymiarowa).

Important

Tablice Numpy są jednorodne - tj. wszystkie elementy w tablicy muszą być tego samego typu.

Important

Tablice Numpy mają stały rozmiar. Zmiana rozmiaru tablicy usuwa stary i tworzy nowy obiekt.

Tablice jednowymiarowe

Tablice jednowymiarowe rozpatrywane być mogą jako pojedynczy rząd lub kolumna danych:

Stworzyć jednowymiarową tablicę możemy na wiele sposobów:

import numpy as np
# z pythonowej listy 
np.array([1, 2, 3])
array([1, 2, 3])
# z samymi zerami
# np.zeros(ELEMENTS_COUNT)
np.zeros(5)
array([0., 0., 0., 0., 0.])
# z samymi jedynkami
# np.ones(ELEMENTS_COUNT)
np.ones(4)
array([1., 1., 1., 1.])
# z kolejnymi elementami 
# np.arange(START, STOP, STEP)
np.arange(5, 30, 5)
array([ 5, 10, 15, 20, 25])
# z elementami rozłożonymi liniowo
# np.linspace(START, STOP, ELEMENTS_COUNT)
np.linspace(3, 0, 5)
array([3. , 2.25, 1.5 , 0.75, 0. ])
# z losowymi elementami
# np.random.randint(START, STOP, ELEMENTS_COUNT)
np.random.randint(10, 100, 3)
array([57, 56, 29])
# pustą
# np.empty(ELEMENTS_COUNT)
np.empty(6)
array([0., 0., 0., 0., 0., 0.])

Tablice wielowymiarowe

Tablice wielowymiarowe możemy rozpatrywać jako tablic jednowymiarowych względem kilku osi:

Tablicę wielowymiarową tworzymy analogicznie do tablic jednowymiarowych:

# w przypadku metod randint, zeros, ones, empty, mozemy podać kształt tablicy
np.random.randint(10, 100, (3, 2))
array([[80, 42],
    [28, 72],
    [89, 45]])
# w przypadku metod arange, linspace, generujemy tablicę jednowymiarową i ją przekształcamy - więcej poniżej
np.linspace(1, 40, 8).reshape((2,4))
array([[ 1.    , 6.57142857, 12.14285714, 17.71428571],
    [23.28571429, 28.85714286, 34.42857143, 40.    ]])

Podstawowe operacje na tablicach

Dostęp do elementów

Dla tablic jednowymiarowych możemy stosować wszystkie metody dostępu do elementów znane ze standardowych pythonowych list:

a = np.arange(10)
print(a.shape)
a
(10,)
array([0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9])
# czwarty element
a[4]
4
# elementy od 5 do 7 (rozłącznie)
a[5:7]
array([5, 6])
# trzy elementy od tyłu
a[-3:]
array([7, 8, 9])
# co drugi element od 2 do 7 (rozłącznie)
a[2:7:2]
array([2, 4, 6])

Dla tablic wielowymiarowych, indeksowanie wygląda bardzo podobnie, z tym że indeksujemy każdą oś osobno

b = np.arange(20).reshape(4,5)
print(b.shape)
b
(4, 5)
array([[ 0, 1, 2, 3, 4],
    [ 5, 6, 7, 8, 9],
    [10, 11, 12, 13, 14],
    [15, 16, 17, 18, 19]])
# drugi rząd, trzecia kolumna (indeksowane od zera)
b[1, 2]
7
# trzeci rząd, kolumny 2 do 4
b[2, 1:4]
array([11, 12, 13])
# wszystkie rzędy w pierwszej kolumnie:
b[:, 0]
array([ 0, 5, 10, 15])

Filtrowanie elementów

Bardzo przydatną funkcjonalnością NumPy jest możliwość używania warunków w dostępie do elementów:

a = np.random.randint(0, 100, 20)
a
array([24, 61, 24, 64, 2, 60, 39, 25, 69, 6, 98, 47, 52, 81, 91, 54, 17,
    26, 43, 98])
# użycie tablicy w warunku logicznym zwraca tablicę elementów spełniających dany warunek
idx = a > 50
idx
array([False, True, False, True, False, True, False, False, True,
    False, True, False, True, True, True, True, False, False,
    False, True])
# możemy użyć tej tablicy do pobrania elementów spełniających warunek
a[idx]
array([61, 64, 60, 69, 98, 52, 81, 91, 54, 98])

Wymiary i zmiany kształtu

Tablica składa się z elementów podzielonych wobec osi o pewnych wymiarach. Można łatwo sprawdzić te wartości przy pomocy:

a = np.random.randint(1, 10, (2,4))

# ilość elementów w tablicy
print(a.size)

# ilość osi
print(a.ndim)

# kształt tablicy - wymiary osi 
print(a.shape)
8
2
(2, 4)

Można przekształcić tablicę jednowymiarową w wielowymiarową przy pomocy metody reshape:

a = np.arange(0, 8)
print(a)
print(a.shape)
print()

b = a.reshape((2,2,2,1))
print(b)
print(b.shape)
[0 1 2 3 4 5 6 7]
(8,)

[[[[0]
  [1]]

 [[2]
  [3]]]


 [[[4]
  [5]]

 [[6]
  [7]]]]
(2, 2, 2, 1)

Tablicę wielowymiarową można prosto przekształcić w jednowymiarową przy pomocy metody flatten

c = b.flatten()
print(c)
print(c.shape)
[0 1 2 3 4 5 6 7]
(8,)

Łączenie tablic

Można łatwo łączyć ze sobą tablice wielowymiarowe, w zależności od pożądanej osi:

a = np.array([[1,2], [3,4]])
b = np.array([[5,6], [7,8]])

print('oryginalne\n', a)
print(a.shape, '\n')
print(b)
print(b.shape, '\n')

# pionowo
c = np.vstack((a, b))
print('połączone pionowo \n', c)
print(c.shape, '\n')

# poziomo
d = np.hstack((a, b))
print('połączone poziomo \n', d)
print(d.shape, '\n')
oryginalne
 [[1 2]
 [3 4]]
(2, 2) 

[[5 6]
 [7 8]]
(2, 2) 

połączone pionowo 
 [[1 2]
 [3 4]
 [5 6]
 [7 8]]
(4, 2) 

połączone poziomo 
 [[1 2 5 6]
 [3 4 7 8]]
(2, 4) 

Sortowanie

# weźmy losową macierz 3x3
a = np.random.randint(1, 100, (3, 3))
a
array([[79, 74, 28],
    [79, 67, 99],
    [55, 77, 27]])
# możemy ją posortować przy pomocy funkcji np.sort()
b = np.sort(a)
b
array([[28, 74, 79],
    [67, 79, 99],
    [27, 55, 77]])
# defaultowe zachowanie sortuje dane w wierszach
# możemy wskazać oś sortowania przy pomocy parametru axis

print('oryginalna \n', a, '\n')

c = np.sort(a, axis=0)
print('posortowana kolumnami\n', c, '\n')

c = np.sort(a, axis=1)
print('posortowana wierszami \n', c, '\n')
oryginalna 
 [[79 74 28]
 [79 67 99]
 [55 77 27]] 

posortowana kolumnami
 [[55 67 27]
 [79 74 28]
 [79 77 99]] 

posortowana wierszami 
 [[28 74 79]
 [67 79 99]
 [27 55 77]] 

Podstawowe operacje matematyczne

Arytmetyka

a = np.array([[1,2], [2,2]])
b = np.array([[1,0], [0,3]])

print(a)
print(b)
[[1 2]
 [2 2]]
[[1 0]
 [0 3]]
# dodawanie elementów macierzy
a + b
array([[2, 2],
    [2, 5]])
# mnożenie elementów macierzy
a * b
array([[1, 0],
    [0, 6]])
# mnożenie przez stałą
a * 5
array([[ 5, 10],
    [10, 10]])

Agregacje

a = np.arange(10)
a
array([0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9])
# sumowanie
a.sum()
45
# średnia
a.mean()
4.5
# maksimum (minimum analogicznie)
a.max()
9

Powyższe funkcje przyjmują także argument axis określający w której osi wykonać agregację:

a = np.random.randint(1,10, (2,2))
a
array([[3, 2],
    [2, 2]])
a.sum(axis=0)
array([5, 4])
a.mean(axis=1)
array([2.5, 2. ])

Algebra liniowa

# mnożenie macierzowe 
a @ b
array([[3, 6],
    [2, 6]])
# transpozycja macierzy
a.transpose()
array([[3, 2],
    [2, 2]])
# odwrotność macierzy
np.linalg.inv(a)
array([[ 1. , -1. ],
    [-1. , 1.5]])
# wektor i wartości własne macierzy
np.linalg.eig(a)
(array([4.56155281, 0.43844719]),
 array([[ 0.78820544, -0.61541221],
    [ 0.61541221, 0.78820544]]))

Broadcasting

Numpy również potrafi pod pewnymi warunkami wykonywać operacje na tablicach o różnych wymiarach. Mniejsza z tablic jest “powielana” wzdłuż większej tablicy, aby sprowidzić ją do tych samych wymiarów. Operacja nie powoduje kopiowania, a jest oparte o odpowiednie indeksowane.

Przykłady

c = a[0] * b
c, c.shape
(array([[3, 0],
    [0, 6]]),
 (2, 2))
a = np.arange(2).reshape(2, 1)
b = np.ones(2)

a + b
array([[1., 1.],
    [2., 2.]])

Przykłady niepoprawne

a = np.arange(2)
b = np.ones(3)

a * b
---------------------------------------------------------------------------
ValueError                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-47-ece174826f41> in <module>
   2 b = np.ones(3)
   3 
----> 4 a * b

ValueError: operands could not be broadcast together with shapes (2,) (3,) 
a = np.arange(4).reshape(2, 2)
b = np.ones(shape=(3,3))

a / b
---------------------------------------------------------------------------
ValueError                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-48-b0e707a428b6> in <module>
   2 b = np.ones(shape=(3,3))
   3 
----> 4 a / b

ValueError: operands could not be broadcast together with shapes (2,2) (3,3) 

See also

Więcej szczegółów dotyczących broadcastingu znajdziecie w dokumentacji pod adresem https://numpy.org/doc/stable/user/basics.broadcasting.html

See also

Wyżej wymienione mechanizmy to jedynie podstawowe możliwości NumPy. W celu zdobycia szerszej wiedzy z tego zakresu odsyłamy do tego poradnika.









Pandas

Pandas oferuje wygodny interfejs, struktury danych i metody do obsługi poetykietowanych zbiorów danych. Jest to podstawowa biblioteka do manipulacji danymi w większości projektów Data Science.

Instalacja

Pandas standardowo instalujemy przy pomocy pip:

pip install pandas

Struktury danych

Series

Podstawową strukturą danych Pandasa jest Series. Można ją traktować jako jednowymiarową kolumnę danych, z indeksami.

import pandas as pd
s = pd.Series([1, 31, 5, 12, 6, 18])
s
0   1
1  31
2   5
3  12
4   6
5  18
dtype: int64

Alternatywnie, możemy podać też indeksy:

s = pd.Series(np.random.randint(1, 10, 5), index=['a', 'b', 'c', 'd', 'e'])
s
a  7
b  7
c  1
d  5
e  1
dtype: int64

DataFrame

DataFrame jest dwuwymiarową strukturą, rozumianą jako złożenie serii (kolumn) danych.

df = pd.DataFrame({
  "one": pd.Series([1.0, 2.0, 3.0], index=["a", "b", "c"]),
  "two": pd.Series([7.0, 6.0, 5.0, 4.0], index=["a", "b", "c", "d"]),
  })
df
one two
a 1.0 7.0
b 2.0 6.0
c 3.0 5.0
d NaN 4.0

See also

DataFrame może być stworzony na wiele różnych sposóbów - przy pomocy list, dictów, tupli itd. Po więcej informacji i przykładów tworzenia DataFrame odsyłamy (do dokumentacji)[https://pandas.pydata.org/docs/user_guide/dsintro.html#dataframe]

Wczytywanie CSV

Pandas udostępnia prosty interfejs do wczytania zbioru danych z pliku. Wczytajmy zbiór danych Iris Flowers:

df = pd.read_csv('../docs/lab2/iris.data')
df.head()
sepal length sepal width petal length petal width class
0 5.1 3.5 1.4 0.2 Iris-setosa
1 4.9 3.0 1.4 0.2 Iris-setosa
2 4.7 3.2 1.3 0.2 Iris-setosa
3 4.6 3.1 1.5 0.2 Iris-setosa
4 5.0 3.6 1.4 0.2 Iris-setosa

Hint

Zapis DataFrame do formatu CSV jest równie prosty - df.to_csv(PATH)

Hint

Analogicznie można wczytać i zapisać inne formaty danych - JSON, Excel, SQL, HDF i inne

Dostęp do elementów

# przy pomocy nazwy kolumny, pobieramy całą serię

df["petal width"]
0   0.2
1   0.2
2   0.2
3   0.2
4   0.2
   ... 
145  2.3
146  1.9
147  2.0
148  2.3
149  1.8
Name: petal width, Length: 150, dtype: float64
# by pobrać dany wiersz, posługujemy się metodami:
# - df.loc[LABEL] - by pobrać wg etykiety indeksu
#. - df.iloc[NUMBER] - by pobrac wg. numeru wiersza
df.iloc[13]
sepal length      4.3
sepal width        3
petal length      1.1
petal width       0.1
class      Iris-setosa
Name: 13, dtype: object
# możemy także używac zakresów wierszy w stylu NumPy
df[12:15]
sepal length sepal width petal length petal width class
12 4.8 3.0 1.4 0.1 Iris-setosa
13 4.3 3.0 1.1 0.1 Iris-setosa
14 5.8 4.0 1.2 0.2 Iris-setosa
# Pandas implementuje także filtrowanie boolowskie znane z NumPy
df[df['class'] == 'Iris-setosa']
sepal length sepal width petal length petal width class
0 5.1 3.5 1.4 0.2 Iris-setosa
1 4.9 3.0 1.4 0.2 Iris-setosa
2 4.7 3.2 1.3 0.2 Iris-setosa
3 4.6 3.1 1.5 0.2 Iris-setosa
4 5.0 3.6 1.4 0.2 Iris-setosa
5 5.4 3.9 1.7 0.4 Iris-setosa
6 4.6 3.4 1.4 0.3 Iris-setosa
7 5.0 3.4 1.5 0.2 Iris-setosa
8 4.4 2.9 1.4 0.2 Iris-setosa
9 4.9 3.1 1.5 0.1 Iris-setosa
10 5.4 3.7 1.5 0.2 Iris-setosa
11 4.8 3.4 1.6 0.2 Iris-setosa
12 4.8 3.0 1.4 0.1 Iris-setosa
13 4.3 3.0 1.1 0.1 Iris-setosa
14 5.8 4.0 1.2 0.2 Iris-setosa
15 5.7 4.4 1.5 0.4 Iris-setosa
16 5.4 3.9 1.3 0.4 Iris-setosa
17 5.1 3.5 1.4 0.3 Iris-setosa
18 5.7 3.8 1.7 0.3 Iris-setosa
19 5.1 3.8 1.5 0.3 Iris-setosa
20 5.4 3.4 1.7 0.2 Iris-setosa
21 5.1 3.7 1.5 0.4 Iris-setosa
22 4.6 3.6 1.0 0.2 Iris-setosa
23 5.1 3.3 1.7 0.5 Iris-setosa
24 4.8 3.4 1.9 0.2 Iris-setosa
25 5.0 3.0 1.6 0.2 Iris-setosa
26 5.0 3.4 1.6 0.4 Iris-setosa
27 5.2 3.5 1.5 0.2 Iris-setosa
28 5.2 3.4 1.4 0.2 Iris-setosa
29 4.7 3.2 1.6 0.2 Iris-setosa
30 4.8 3.1 1.6 0.2 Iris-setosa
31 5.4 3.4 1.5 0.4 Iris-setosa
32 5.2 4.1 1.5 0.1 Iris-setosa
33 5.5 4.2 1.4 0.2 Iris-setosa
34 4.9 3.1 1.5 0.1 Iris-setosa
35 5.0 3.2 1.2 0.2 Iris-setosa
36 5.5 3.5 1.3 0.2 Iris-setosa
37 4.9 3.1 1.5 0.1 Iris-setosa
38 4.4 3.0 1.3 0.2 Iris-setosa
39 5.1 3.4 1.5 0.2 Iris-setosa
40 5.0 3.5 1.3 0.3 Iris-setosa
41 4.5 2.3 1.3 0.3 Iris-setosa
42 4.4 3.2 1.3 0.2 Iris-setosa
43 5.0 3.5 1.6 0.6 Iris-setosa
44 5.1 3.8 1.9 0.4 Iris-setosa
45 4.8 3.0 1.4 0.3 Iris-setosa
46 5.1 3.8 1.6 0.2 Iris-setosa
47 4.6 3.2 1.4 0.2 Iris-setosa
48 5.3 3.7 1.5 0.2 Iris-setosa
49 5.0 3.3 1.4 0.2 Iris-setosa

Sortowanie

# DataFrame możemy posortować wg indeksów 
df.sort_index(axis=0, ascending=False)
sepal length sepal width petal length petal width class
149 5.9 3.0 5.1 1.8 Iris-virginica
148 6.2 3.4 5.4 2.3 Iris-virginica
147 6.5 3.0 5.2 2.0 Iris-virginica
146 6.3 2.5 5.0 1.9 Iris-virginica
145 6.7 3.0 5.2 2.3 Iris-virginica
... ... ... ... ... ...
4 5.0 3.6 1.4 0.2 Iris-setosa
3 4.6 3.1 1.5 0.2 Iris-setosa
2 4.7 3.2 1.3 0.2 Iris-setosa
1 4.9 3.0 1.4 0.2 Iris-setosa
0 5.1 3.5 1.4 0.2 Iris-setosa

150 rows × 5 columns

# lub według kolumn
df.sort_index(axis=1)
class petal length petal width sepal length sepal width
0 Iris-setosa 1.4 0.2 5.1 3.5
1 Iris-setosa 1.4 0.2 4.9 3.0
2 Iris-setosa 1.3 0.2 4.7 3.2
3 Iris-setosa 1.5 0.2 4.6 3.1
4 Iris-setosa 1.4 0.2 5.0 3.6
... ... ... ... ... ...
145 Iris-virginica 5.2 2.3 6.7 3.0
146 Iris-virginica 5.0 1.9 6.3 2.5
147 Iris-virginica 5.2 2.0 6.5 3.0
148 Iris-virginica 5.4 2.3 6.2 3.4
149 Iris-virginica 5.1 1.8 5.9 3.0

150 rows × 5 columns

# a także wg wartości
df.sort_values(by="petal width")
sepal length sepal width petal length petal width class
32 5.2 4.1 1.5 0.1 Iris-setosa
13 4.3 3.0 1.1 0.1 Iris-setosa
37 4.9 3.1 1.5 0.1 Iris-setosa
9 4.9 3.1 1.5 0.1 Iris-setosa
12 4.8 3.0 1.4 0.1 Iris-setosa
... ... ... ... ... ...
140 6.7 3.1 5.6 2.4 Iris-virginica
114 5.8 2.8 5.1 2.4 Iris-virginica
100 6.3 3.3 6.0 2.5 Iris-virginica
144 6.7 3.3 5.7 2.5 Iris-virginica
109 7.2 3.6 6.1 2.5 Iris-virginica

150 rows × 5 columns

Apply

Niezwykle przydatną funkcjonalnością jest możliwość aplikowania funkcji do danych. Przydaje się to np. do tworzenia nowych kolumn:

df['high sepal ratio'] = df.apply(
  lambda x: (x['sepal length'] / x['sepal width']) > 2, 
  axis=1
)
df
sepal length sepal width petal length petal width class high sepal ratio
0 5.1 3.5 1.4 0.2 Iris-setosa False
1 4.9 3.0 1.4 0.2 Iris-setosa False
2 4.7 3.2 1.3 0.2 Iris-setosa False
3 4.6 3.1 1.5 0.2 Iris-setosa False
4 5.0 3.6 1.4 0.2 Iris-setosa False
... ... ... ... ... ... ...
145 6.7 3.0 5.2 2.3 Iris-virginica True
146 6.3 2.5 5.0 1.9 Iris-virginica True
147 6.5 3.0 5.2 2.0 Iris-virginica True
148 6.2 3.4 5.4 2.3 Iris-virginica False
149 5.9 3.0 5.1 1.8 Iris-virginica False

150 rows × 6 columns

Grupowanie

# grupowanie ma na celu agregacje danych wobec pewnej funkcji
df.groupby('class').mean()
sepal length sepal width petal length petal width high sepal ratio
class
Iris-setosa 5.006 3.418 1.464 0.244 0.00
Iris-versicolor 5.936 2.770 4.260 1.326 0.76
Iris-virginica 6.588 2.974 5.552 2.026 0.82
# można także grupować wg wielu wartości
df.groupby(['class', 'high sepal ratio']).mean()
sepal length sepal width petal length petal width
class high sepal ratio
Iris-setosa False 5.006000 3.418000 1.464000 0.244000
Iris-versicolor False 5.775000 3.050000 4.308333 1.458333
True 5.986842 2.681579 4.244737 1.284211
Iris-virginica False 6.088889 3.133333 5.300000 2.144444
True 6.697561 2.939024 5.607317 2.000000

See also

Wyżej wymienione mechanizmy to jedynie podstawowe możliwości Pandas. W celu zdobycia szerszej wiedzy z tego zakresu odsyłamy do tego poradnika.









Matplotlib

Jest to podstawowa biblioteka do rysowania wykresów i wizualizacji danych. Matplotlib jest stale rozwijaną biblioteką, która ideowo dziedziczy z Matlaba, stąd część zastosowanych rozwiązań może nie być do końca intuicyjna dla programisty Pythona

Instalujemy standardowo z pip:

pip install matplotlib

Ogólna idea rozwiązania

Wyróżniamy następujące elementy:

 • Figure - można o nim myśleć jak o przestrzeni na której rysowane będą konkretne wykresy

 • Axes - konkretny wykres zawierający osie, legendę, tytuł itd.

 • Axis - konkretna oś wykresu

Tworzenie wykresu

Tworzenie wykresu obsługuje moduł PyPlot:

import matplotlib.pyplot as plt

plt.plot([1, 2, 3, 4], [13, 16, 18, 23])
plt.show()
../_images/lab2-podstawowe-biblioteki_108_0.png

Wykres możemy prosto opisać i dostosować do własnych potrzeb:

plt.figure(figsize = (16, 4))
plt.plot(np.arange(30), np.geomspace(1, 100, 30))
plt.title('Przyrost wiedzy o przetwarzaniu danych')
plt.xlabel('Czas zajęć [h]')
plt.ylabel('Wiedza [%]')
plt.show()
../_images/lab2-podstawowe-biblioteki_110_0.png

Podstawowa konfiguracja wykresu pozwala też umieszczac na nim kilka serii danych. Przydaje się wtedy umieścić legendę

plt.figure(figsize = (16, 4))
plt.plot(np.arange(30), np.geomspace(20, 100, 30), label='studenci')
plt.plot(np.arange(30), np.linspace(60, 90, 30), label='prowadzący')
plt.title('Przyrost wiedzy o przetwarzaniu danych')
plt.xlabel('Czas zajęć [h]')
plt.ylabel('Wiedza [%]')
plt.legend()
plt.show()
../_images/lab2-podstawowe-biblioteki_112_0.png

Podstawowa konfiguracja wyglądu wykresu

Wygląd serii danych określamy podając trzyliterowy string w formacie [marker][kolor][linia] po serii, w którym określamy kształt punktów danych, rodzaj linii i kolor. Przykładowo:

 • og- - zielone kółka połączone linią ciągłą

 • ^r: - czerwone trójkąty połączone linią kropkowaną

plt.figure(figsize = (16, 4))
plt.plot(np.arange(30), np.geomspace(20, 100, 30), 'og-', label='studenci')
plt.plot(np.arange(30), np.linspace(60, 90, 30), '^r:', label='prowadzący')
plt.title('Przyrost wiedzy o przetwarzaniu danych')
plt.xlabel('Czas zajęć [h]')
plt.ylabel('Wiedza [%]')
plt.legend()
plt.show()
../_images/lab2-podstawowe-biblioteki_114_0.png

See also

Więcej stylów i kombinacji w sekcji Notes dokumentacji

Typy wykresów

# wykres słupkowy

plt.bar(['A', 'B', 'C', 'D', 'E'], np.random.randint(1, 35, 5))
plt.show()
../_images/lab2-podstawowe-biblioteki_117_0.png
# wykres kołowy

plt.pie([30, 70], labels=["niebieska część", "pomarańczowa część"])
plt.show()
../_images/lab2-podstawowe-biblioteki_118_0.png
# histogram

plt.hist(np.random.randn(1000))
plt.show()
../_images/lab2-podstawowe-biblioteki_119_0.png
# wykres punktowy

plt.scatter(np.random.rand(30), np.random.randn(30))
plt.show()
../_images/lab2-podstawowe-biblioteki_120_0.png

Wiele wykresów w jednej przestrzeni

Częstym przypadkiem jest chęć umiejscowienia kilku różych wykresów na jednym Figure. Można to uczynić przy pomocy mechanizmu subplot

# użyjemy wczytanego na potrzeby przykladów z Pandasem zbioru Iris

df.head(1)
sepal length sepal width petal length petal width class high sepal ratio
0 5.1 3.5 1.4 0.2 Iris-setosa False
# tworzymy subplot składający się z jednego rzędu i trzech kolumn
fig, (ax1, ax2, ax3) = plt.subplots(nrows=1, ncols=3, figsize=(16,5))

# tworzymy wykres punktowy pokazujący zależność długości do szerokości "działki kielicha" (sepal)
# z kolorami oznaczającymi szerokość płatka
scatter = ax1.scatter(
  df['sepal length'], 
  df['sepal width'], 
  c=df['petal width'], 
  cmap='RdYlGn'
)
plt.colorbar(scatter, ax=ax1, format='%d')

# tworzymy histogramy długości płatka i działki
ax2.hist(df['petal length'], label='petal')
ax2.hist(df['sepal length'], label='sepal')
ax2.legend()

# tworzymy wykres kołowy ilości klas 
ax3.pie(
  df.groupby('class').count().to_numpy()[:,0], 
  labels=df.groupby('class').count().index
)
plt.show()
../_images/lab2-podstawowe-biblioteki_123_0.png

Wykresy z użyciem metod Pandas

Pandas udostępnia prosty interfejs rysowania wykresów Matplotlib bezpośrednio z DataFrame. Dzięki temu możemy prościej zwizualizowac wartości numeryczne i zaobserwować charakterystykę zbioru danych.

df.plot()
<AxesSubplot:>
../_images/lab2-podstawowe-biblioteki_125_1.png
df.plot(kind='bar', subplots=True, figsize=(16, 7))
array([<AxesSubplot:title={'center':'sepal length'}>,
    <AxesSubplot:title={'center':'sepal width'}>,
    <AxesSubplot:title={'center':'petal length'}>,
    <AxesSubplot:title={'center':'petal width'}>], dtype=object)
../_images/lab2-podstawowe-biblioteki_126_1.png
from pandas.plotting import scatter_matrix

scatter_matrix(
  df.drop('high sepal ratio', axis=1), 
  alpha=0.5, 
  figsize=(16, 16), 
  diagonal="kde"
)
array([[<AxesSubplot:xlabel='sepal length', ylabel='sepal length'>,
    <AxesSubplot:xlabel='sepal width', ylabel='sepal length'>,
    <AxesSubplot:xlabel='petal length', ylabel='sepal length'>,
    <AxesSubplot:xlabel='petal width', ylabel='sepal length'>],
    [<AxesSubplot:xlabel='sepal length', ylabel='sepal width'>,
    <AxesSubplot:xlabel='sepal width', ylabel='sepal width'>,
    <AxesSubplot:xlabel='petal length', ylabel='sepal width'>,
    <AxesSubplot:xlabel='petal width', ylabel='sepal width'>],
    [<AxesSubplot:xlabel='sepal length', ylabel='petal length'>,
    <AxesSubplot:xlabel='sepal width', ylabel='petal length'>,
    <AxesSubplot:xlabel='petal length', ylabel='petal length'>,
    <AxesSubplot:xlabel='petal width', ylabel='petal length'>],
    [<AxesSubplot:xlabel='sepal length', ylabel='petal width'>,
    <AxesSubplot:xlabel='sepal width', ylabel='petal width'>,
    <AxesSubplot:xlabel='petal length', ylabel='petal width'>,
    <AxesSubplot:xlabel='petal width', ylabel='petal width'>]],
   dtype=object)
../_images/lab2-podstawowe-biblioteki_127_1.png

See also

Więcej o możliwościach Pandas w kontekście generowania wykresów - w dokumentacji